Procedury szkolne

 

            1. Procedura podawania leków uczniom.

            2. Procedura postępowania w przypadku trudnych zachowań.

            3. Procedury postępowania w kontaktach z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci/uczniów.

            4. Procedura w związku z informacją urzędową dotyczącą zagrożenia bezpieczeństwa ucznia.

            5. Procedura postępowania wobec uczniów przejawiających zachowania zagrażające życiu, zdrowiu i   bezpieczeństwu własnemu
                i innych osób.

            6. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych SOSW w Sanoku.

            7. Procedury przyjmowania do oddziału przedszkolnego/zespołu klasowego dzieci/uczniów   wskazujących zachowania trudne.

            8. Procedury przyprowadzania na zajęcia i odbierania z zajęć podopiecznych/dzieci/uczniów SOSW w Sanoku

            9. Procedury postępowania z podopiecznym/dzieckiem/uczniem przewlekle chorym.

            10. Procedurach przedłużania okresu nauki.

            11. Procedury związane z zajęciami prowadzonymi na pływalni.

            12. Procedury postępowania przy zakładaniu "niebieskiej karty".

            13. Procedura obserwacji zajęć.

            14. Procedury wyjazdów do groty solnej.

            15. Procedury związane z prowadzeniem zajęć hipoterapii w SOSW w Sanoku.

            16. Procedura organizowania i prowadzenia zajęć dogoterapii.

            17. Procedura postępowania w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

            18. Regulamin świetlicy.

            19. Procedury COVID.