Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sanoku to placówka, która kształci dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem,
w następujących typach szkół:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Prowadzimy również zajęcia w ramach Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych.

Ponadto dzieci młodsze objęte są Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju i Przygotowaniem Przedszkolnym.

Ośrodek dysponuje internatem dla uczniów zamiejscowych.

 

Oto cele jakimi się kierujemy:

 • Wszechstronny rozwój wychowanków w możliwie jak najszerszym zakresie przy wykorzystaniu specjalnych metod dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przygotowanie do przyszłego samodzielnego życia w zintegrowanym społeczeństwie.
 • Tworzenie właściwych warunków wychowawczych, zdrowotnych i bytowo-materialnych dla prawidłowego procesu rozwoju wychowanków.
 • Organizacja właściwego procesu rewalidacji dzieci
  i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, resocjalizacyjna
  oraz rehabilitacyjna.
 • Świadczenie pomocy materialnej najbardziej potrzebującym wychowankom.
 • Współpraca z rodzicami oraz prawnymi opiekunami w zakresie nauczania i wychowania.
 • Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej
 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe